ADVANCE

O UNAPREĐENJU

O projektu i našim ciljevima

EU se trenutno fokusira na rešavanje pitanja u vezi sa upravljanjem otpadom, uz hitno delovanje i pažnju, prelaskom sa linearne na cirkularnu ekonomiju, uz pomoć svih uključenih aktera (uključujući opštine i mala i srednja preduzeća). Uspostavljen je Okvir za upravljanje otpadom koji služi kao osnova za razvoj održivog sistema upravljanja otpadom, tako da se ciljevi EU recikliranja mogu postići pošto je trenutna stopa reciklaže samo 38%. Opštine EU se smatraju glavnim akterima jer su zadužene za upravljanje otpadom (odvojeno sakupljanje, sortiranje i reciklaža). Ipak, na osnovu DIREKTIVE (EU) 2018/851 – Evropske direktive o otpadu – čini se da postoji veliki jaz u znanju i obuci za postizanje određenih ciljeva.

Od opštinskih vlasti se traži da sustignu zahteve EU, kako su oni opisani u Direktivama EK 2018/850 i 2018/851 i Akcionom planu za cirkularnu ekonomiju Komisije. Ovo se može uraditi identifikovanjem relevantnih pristupa cirkularne ekonomije, uglavnom uključujući ponovnu upotrebu, reciklažu i operacije oporavka, uz istovremeno poboljšanje njihovih sistema odvojenog prikupljanja. Otpad od hrane je kritičan faktor u urbanom ekosistemu i predstavlja suštinski deo toka bio-otpada. UN su postavile cilj svim državama članicama da do 2030. smanje gubitke hrane duž lanca proizvodnje i snabdevanja i prepolove po kapitalu globalni otpad hrane na maloprodajnom i potrošačkom nivou. U tom smislu, HoReCa sektor (npr. restorani, hoteli, kafići itd.) takođe mora igrati značajnu ulogu u pružanju održivih rešenja za smanjenje rasipanja hrane. Ipak, konvencionalni sistem ishrane omogućava složenost pitanja rasipanja hrane, tako da je potrebno prilagođavanje velikim promenama, uz podršku saveza između opština i HoReCa MSP, uz prelazak na model cirkularne ekonomije.

ADVANCE će razviti osnovnu procenu trenutnih praksi upravljanja otpadom od hrane u opštinama i malim i srednjim preduzećima u HORECA sektoru, kao i benčmarking postojećih najboljih praksi u EU. Štaviše, biće razvijena metodologija i alat za analizu nedostataka, uključujući prakse upravljanja otpadom relevantne za otpad od hrane. Izrada Mape puta će biti strukturisana, obezbeđujući dizajn i razvoj korak po korak metodološkog okvira za sprovođenje ciljeva rasipanja hrane. Pored toga, biće razvijen i ADVANCE kurs koji će pokrivati određene module učenja za upravljanje otpadom prilagođene potrebama ciljnih grupa. Konačno, kako bi se obuhvatili svi rezultati i sadržaj obuke, biće razvijena ADVANCE Online platforma (Open Education Resource), koja će uključiti interaktivno hosting svega gore navedenog.