ADVANCE

Unapređenje cirkularne
ekonomije u Gradu

Procena trenutnih praksi upravljanja otpadom od hrane u odabranim opštinama i MSP u HORECA sektoru

Neki od naših ciljeva su:

Proceniti trenutne prakse upravljanja otpadom od hrane u odabranim opštinama i malim i srednjim preduzećima u HORECA sektoru.

Uporediti gore navedene rezultate procene sa najboljim praksama u relevantnim oblastima.

Razviti konkretan set indikatora cirkularnosti koji će se koristiti za opisivanje kako sadašnjeg tako i budućeg opisa – praćenje upravljanja otpadom hrane.

Proceniti razlike između osnovne procene i zahteva koje postavlja Akcioni plan EU za cirkularnu ekonomiju koristeći indikatore cirkularnosti.

Ciljevi projekta

Imajući u vidu gore navedene izazove, projekat ima za cilj stvaranje strateškog saveza obrazovanja, obuka i podizanja svesti, u sve svrhu postizanja ambicioznog cilja u pogledu rasipanja hrane, između opština i malih i srednjih preduzeća, tako da obe strane mogu nesmetano i efikasno da sprovedu pomak ka Praksama cirkularne ekonomije (uključujući ciljeve direktiva EU, nacionalne zakone i propise) koje doprinose zaštiti javnog zdravlja i životne sredine, stvaranju pozitivnih uslova za životnu sredinu i poboljšanju kvaliteta života građana EU.

5 rezultata ovog projekta

Osnovna procena (PR1) trenutnih praksi upravljanja otpadom od hrane u opštinama i malim i srednjim preduzećima u HORECA sektoru – osnovna procena će takođe uključiti uporedni pokazatelj postojećih najboljih praksi u EU

Razlika metodologija i alata za analizu (PR2) između trenutnih i potrebnih praksi upravljanja otpadom relevantnim za otpad od hrane, prema ciljevima EU.

Izrada mape puta (PR3) – Dizajn i razvoj korak-po-korak metodološkog okvira za sprovođenje ciljeva rasipanja hrane.

ADVANCE Course (PR4) – Kreiranje materijala za obuku podeljenog na određene module učenja za upravljanje otpadom i prilagođenih potrebama ciljne grupe.

Otvoreni obrazovni resurs (OER) – Online platforma (PR5), koja će uključiti i interaktivno obuhvatiti sve gore navedeno.

Ciljne grupe

Opštine EU
Eksperti za životnu sredinu – konsultanti
Mala i srednja preduzeća (posebno u sektoru hotela, restorana i kafea)
Udruženja malih i srednjih preduzeća
Privredne komore

ADVANCE Partneri: