ADVANCE

Over ADVANCE

Over het project en onze doelen.

De EU richt zich momenteel op het oplossen van de problemen in verband met afvalbeheer, waarvoor onmiddellijke actie en aandacht nodig is, door de overgang van de lineaire naar de circulaire economie, met de hulp van alle betrokken belanghebbenden (waaronder gemeenten en kmo’s). Er is een kader voor afvalbeheer vastgesteld dat als basis dient voor de ontwikkeling van een duurzaam afvalbeheersysteem, zodat de recyclingdoelstellingen van de EU kunnen worden gehaald, aangezien het huidige recyclingpercentage slechts 38% bedraagt. De gemeenten in de EU worden beschouwd als de belangrijkste actoren, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer (gescheiden inzameling, sortering en recycling). Toch lijkt het er op basis van de RICHTLIJN (EU) 2018/851 – Europese Afvalrichtlijn – op dat er een grote kloof is in kennis en opleiding om bepaalde doelen te bereiken.

Gemeentelijke autoriteiten worden verzocht een inhaalslag te maken met de EU-eisen, zoals beschreven in de EG-richtlijnen 2018/850 en 2018/851 en het actieplan circulaire economie van de Commissie. Dit kan worden gedaan door relevante circulaire economiebenaderingen te identificeren, meestal met inbegrip van hergebruik-, recycle- en terugwinningsactiviteiten, terwijl zij ook hun gescheiden inzamelingssystemen verbeteren. Voedselafval is een kritieke factor in het stedelijke ecosysteem en vormt een essentieel onderdeel van de bioafvalstroom. De VN heeft voor alle lidstaten de doelstelling vastgesteld om tegen 2030 de voedselverliezen in de productie- en toeleveringsketen te verminderen en de voedselverspilling per hoofd van de bevolking op het niveau van de detailhandel en de consument te halveren. In dit verband moet de HoReCa-sector (bv. restaurants, hotels, cafés, enz.) ook een belangrijke rol spelen bij het vinden van duurzame oplossingen om de voedselverspilling te verminderen. Het conventionele voedselsysteem maakt echter de complexiteit van de voedselverspillingsproblematiek mogelijk, zodat aanpassing aan grote veranderingen nodig is, ondersteund door de alliantie tussen de gemeenten en de HoReCa-kmo’s, terwijl wordt overgeschakeld op een circulair economiemodel.

ADVANCE zal een basisbeoordeling maken van de huidige praktijken op het gebied van voedselafvalbeheer in gemeenten en kleine en middelgrote ondernemingen in HORECA, alsmede een benchmarking van bestaande beste praktijken in de EU. Voorts zullen een methodologie en een instrument voor de analyse van hiaten worden ontwikkeld, met inbegrip van afvalbeheerspraktijken die relevant zijn voor voedselafval. Er zal een gestructureerd stappenplan worden ontwikkeld dat voorziet in het ontwerp en de ontwikkeling van een stapsgewijs methodologisch kader voor de uitvoering van de doelstellingen inzake voedselverspilling. Daarnaast zal een ADVANCE-cursus worden ontwikkeld, waarin bepaalde leermodules voor afvalbeheer aan de behoeften van de doelgroepen worden aangepast. Ten slotte zal, om alle resultaten en opleidingsinhoud te omvatten, het ADVANCE Online Platform (Open Education Resource) worden ontwikkeld, dat al het bovenstaande omvat en interactief host.