ADVANCE

REZULTATI

Q1. Učestalost analize sastava komunalnog otpada - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q2. Broj programa i/ili inicijativa, platformi, organizacija i sl. za sprječavanje nastanka otpada od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q3. Broj komunikacijskih i edukativnih akcija/kampanja godišnje (npr. broj objavljenih članaka o otpadu od hrane, letaka poslanih kućanstvima, organiziranih posjeta kućanstvima, školama itd.) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q4. Količina (kg) proizvedenog otpada od hrane po glavi stanovnika godišnje - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q5. Količina (kg) otpada od hrane prikupljenog odvojeno na izvoru nastanka u odnosu na ukupnu količinu (kg) otpada od hrane prikupljenu sustavom gospodarenja komunalnim otpadom - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q6. Količina (kg) biootpada prikupljenog odvojeno na izvoru nastanka u odnosu na ukupnu količinu (kg) biootpada prikupljenog sustavom gospodarenja komunalnim otpadom (u slučaju da ne postoji odvojeno prikupljanje otpada od hrane) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q7. Postotak stanovništva obuhvaćenog sustavom odvojenog prikupljanja otpada od hrane - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q8. Postotak stanovništva obuhvaćenog sustavom odvojenog prikupljanja biootpada (u slučaju da ne postoji sustav odvojenog prikupljanja otpada od hrane) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q9. Postotak otpada od hrane koji se odlaže na odlagalište (u odnosu na ukupnu količinu prikupljenog otpada od hrane) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)

Q10. Postotak otpada od hrane koja se reciklira, ponovno koristi i obrađuje (u odnosu na ukupnu količinu prikupljenog otpada od hrane) - GAP

Congratulations! You have already reached your target on (name of action….)